Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Polityka Prywatności
Dowiedz się więcej
AKCEPTUJĘ

Rada rodziców

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca: Agnieszka Hankus
Zastępca przewodniczącego: Justyna Dąbrowska
Skarbnik: Aneta Ruman-Kurowska
Sekretarz: Katarzyna Kocur

Skład Komisji Rewizyjnej:

Aleksandra Szewczyk, Aneta Szyszka

Konto bankowe: Bank pocztowy 37 1320 1537 4629 0942 3000 0001

Regulamin Rady Rodziców

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie:

 1. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 2. Statutu Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Kalnej
 3. Niniejszego regulaminu.

II. Zakres i przedmiot działania

§ 2.

 1. Rada Rodziców jest niezależnym i samorządnym przedstawicielem rodziców młodzieży uczęszczającej do Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Kalnej ul. Widokowa 59
 2. Terenem działania Rady Rodziców jest zarówno budynek szkoły, w którym mieści się siedziba rady, jak też inne miejsca, w których przebywają uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Kalnej. Rodzice uczniów i nauczyciele występują w sprawach dotyczących szkoły, reprezentują ją oraz podejmują decyzje związane ze szkołą
 3. Rada Rodziców prowadzi działalność w zakresie doskonalenia organizacji pracy szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego, poprawy warunków technicznych i wyposażenia szkoły oraz zapewnienia warunków bytowych uczniów.
 4. Rada Rodziców współpracuje ze wszystkimi rodzicami uczniów szkoły i jest ich reprezentantem wobec władz szkoły oraz instytucji pozaszkolnych.

III. Zadania i kompetencje Rady Rodziców

§ 3.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 1. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
  • programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli
  • programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli, rodziców
 2. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły
 3. Opiniowanie projektu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.

§ 4.

Do zadań Rady Rodziców należy:

 1. Organizowanie działalności na rzecz podnoszenia kultury pedagogicznej w szkole, rodzinie i środowisku lokalnym.
 2. Pozyskiwanie środków finansowych na rzecz szkoły.
 3. Nawiązywanie współpracy z zakładami pracy i instytucjami dla pozyskania ich do współdziałania ze szkołą.
 4. Udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu.
 5. Dokonywanie oceny pracy szkoły oraz przedstawienie swoich opinii dyrektorowi i organom nadzorującym szkołę we wszystkich istotnych sprawach szkoły.
 6. Opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli na wniosek Dyrektora szkoły oraz innych wniosków Dyrekcji.
 7. Opiniowanie zestawu podręczników szkolnych zaproponowanego przez Dyrektora szkoły, WSO,
 8. Udział w pracach komisji poprzedzającej konkurs na Dyrektora szkoły.

III. Zadania i kompetencje Rady Rodziców

§ 5.

 1. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 2. Rada Rodziców na swym pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu jawnym:
  • Prezydium Rady Rodziców w składzie czteroosobowym
  • Komisję Rewizyjną w składzie trzyosobowym
 3. Prezydium ze swojego grona wybiera w głosowaniu jawnym:
  • Przewodniczącego
  • Zastępcę
  • Skarbnika
  • Sekretarza
 4. Komisja Prezydium jak i Komisja Rewizyjna trwa 1 rok.
 5. Rada Rodziców może na wniosek Prezydium, Komisji Rewizyjnej lub innych 2 członków podjąć decyzję o wycofaniu ze swojego składu, ze składu Prezydium lub Komisji Rewizyjnej danego członka zwykłą większością głosów, jeżeli uzna, że nie wywiązuje się ze swych obowiązków.
 6. W przypadku zdekompletowania z innych przyczyn składu poszczególnych organów Rady, dokonuje się wyborów uzupełniających z pośród przedstawicieli rad oddziałowych.
 7. W celu zachowania ciągłości działania Rady Rodziców, corocznie dokonuje się uzupełnienia jego składu o przedstawiciela z rad oddziałowych z klas pierwszych. Kadencja tego członka rozpoczyna się w chwili wyboru.

§ 6.

 1. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

V. Zadania i uprawnienia Prezydium

§ 7.

 1. Prezydium między zebraniami przedstawicieli rad oddziałowych podejmuje uchwały, które są prawomocne i obowiązujące dla wszystkich rodziców. Działa zgodnie z regulaminem, realizując szczególnie zadania zawarte w rozdziale III § 3 i § 4
 2. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę przed Dyrekcją szkoły i organami zewnętrznymi.
 3. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności. Zakres zadań zastępcy ustala przewodniczący.
 4. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
 5. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę
 6. Komisja Rewizyjna nadzoruje prace Rady, w tym działalność finansową. Komisja Rewizyjna przedstawia rodzicom szkoły sprawozdanie z wykonywanego nadzoru, dwa razy w roku.

VI. Posiedzenia Rady

§ 8.

 1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
 2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 – dniowego terminu.
 3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej.

§ 9.

 1. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego lub upoważnionego przez przewodniczącego członka Rady.
 2. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
 3. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.
 4. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

§ 10.

 1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
 2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

VII. Komisja Rewizyjna

§ 11.

 1. Komisja Rewizyjna kontroluje pod względem formalnym działania Rady, realizację uchwał, a w szczególności gromadzenie i wydatkowanie funduszy Rady
 2. Komisja przeprowadza w okresach rocznych kontrolę działalności Rady i przedstawia wnioski na posiedzeniu przedstawicieli rad oddziałowych.

VIII. Fundusze Rady

§ 12.

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł, a między innymi dotacji zakładów pracy, instytucji i osób prawnych, a także działalności gospodarczej, które to przeznaczone są na działalność statutową szkoły.
 2. Rada Rodziców posiada rachunek bankowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat, wypłat i przelewów.
 3. Wysokość składek rodziców ustala Rada Rodziców. Wysokość składki jest poddana pod głosowanie na ogólnym zebraniu rodziców.
 4. Fundusze przeznaczone są na opiekę nad młodzieżą, oraz wychowawczą działalność szkoły. Mogą być również przeznaczone na poprawę bazy materialnej szkoły oraz mogą służyć wspomaganiu procesu dydaktycznego.
 5. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika.
 6. Ewidencja dochodów i wydatków odbywa się zgodnie i na zasadach ustalonych przez Ministra Finansów dla gospodarowania funduszami społecznymi.

§ 13.

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

 1. Dyrektor
 2. Rada Pedagogiczna

IX. Postanowienia końcowe

§ 14.

 1. Sprawy sporne między Radą a Dyrektorem szkoły przekazywane są do organu nadzorującego szkołę, a wypadku decyzji sprzecznych z obowiązującymi przepisami lub regulaminem Rady, ma ona prawo i obowiązek odwołać się do Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Regulamin Rady Rodziców do wglądu uczniów i rodziców i ich opiekunów znajduje się w pomieszczeniu biblioteki szkolnej.
 3. Zmiany w regulaminie może wprowadzić zebranie Rady Rodziców przez podjęcie uchwały.
 4. Rada Rodziców używa pieczęci podłużnej o treści:

RADA RODZICÓW
przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Kukuczki
Kalna, ul. Widokowa 59

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia